Warunki korzystania z portalu pracy w Danfoss

Maj 2020 r.

Warunki i korzystanie
1. Portal pracy Danfoss jest platformą internetową, na której użytkownicy strony mogą poszukiwać, tworzyć profile i aplikować o pracę w Danfoss, a także komunikować się z Danfoss w tym zakresie. 

2. Portal pracy Danfoss jest udostępniony przez Danfoss A/S (zwaną dalej Danfoss) w jej własnym imieniu oraz w imieniu jej spółek powiązanych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Warunkami korzystania z portalu pracy w Danfoss („Warunki portalu pracy w Danfoss”) przed skorzystaniem z niego. Korzystając ze strony portalu pracy w Danfoss, wyrażasz zgodę na przestrzeganie tych Warunków. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wspomniane Warunki portalu pracy w Danfoss, prosimy o zaniechanie korzystania z portalu. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do tychże Warunków korzystania, do Polityki prywatności Danfoss lub do wszelkich innych specjalnych warunków, które to czynności uzna za konieczne i celowe. Zostaniesz poinformowany(a) o nowych Warunkach korzystania za pośrednictwem środków określonych przez Danfoss, które umożliwią zapoznanie się i akceptację warunków.

3. Danfoss szanuje przekazane przez Ciebie uwagi dotyczące prywatności danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z częścią dotycząca Danych osobowych i naszej Polityki prywatności.

4. Dostęp przyznawany jest indywidualnie, w oparciu o Twój profil rejestracji. Dostęp do portalu pracy Danfoss może być wykorzystany wyłącznie w celach rekrutacyjnych. Aby utworzyć profil, musisz mieć ukończone 16 lat. W dowolnym terminie, dla osobistego użytku możesz pobierać raporty lub dowody swoich zakończonych rejestracji, aplikacji lub statusu.

5. Ponosisz odpowiedzialność za właściwe korzystanie z portalu pracy Danfoss oraz za prywatny charakter swoich danych osobowych. Masz obowiązek zapewnienia, że Twój dostęp do portalu pracy Danfoss odbywa się zgodnie z upoważnieniem, a hasło jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.  Ponosisz pełną odpowiedzialność za utrzymanie poufności informacji zgromadzonych w swoim profilu, w tym hasła, a także za wszelką aktywność występującą na Twoim koncie, powstałą w wyniku niedotrzymania zasad bezpieczeństwa i poufności tych informacji. Zobowiązujesz się do natychmiastowego powiadomienia Danfoss o wszelkich przypadkach nieuprawnionego wykorzystania swojego profilu lub hasła lub o wszelkich innych przypadkach naruszenia zasad bezpieczeństwa.

6. Danfoss zastrzega sobie prawo do uznaniowego wypowiedzenia lub zawieszenia Twojego korzystania lub dostępu do portalu pracy Danfoss w sytuacji, jeżeli Danfoss ustali, że naruszyłeś(aś) niniejsze Warunki.

Dane Osobowe
7. Poprzez rejestrację i skorzystanie z systemu rekrutacji Danfoss przekazujesz swoje dane osobowe na rzecz spółki Danfoss A/S z siedzibą pod adresem Nordborgvej 81, DK-6430 Nordborg, Dania, będącej spółką macierzystą Grupy Danfoss. Administratorem danych w zakresie ich przetwarzania w ramach systemu rekrutacji Danfoss jest Danfoss A/S.

Pod tym względem, Danfoss może przetwarzać Twoje dane osobowe następujących kategorii:

Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, email, numer telefonu)
Ślady cyfrowe (np. ciasteczka, adres IP)
Wykształcenie i CV
Informacje o zatrudnieniu (np. nazwa pracodawcy, stanowisko, tytuł)
Pozostałe identyfikatory (np. nazwa użytkownika, hasło)
w celu administrowania Twoim kontem, utrzymywania i ulepszania systemu rekrutacji Danfoss, prowadzenia procesu aplikowania na stanowiska oraz w celu wykonywania wszelkich innych czynności marketingowych nakierowanych na Ciebie, w odniesieniu do systemu rekrutacji Danfoss. Ponadto Danfoss może przetwarzać inne rodzaje danych osobowych dostarczone przez poszczególne osoby aplikujące o pracę w różnych wolnych polach tekstowych na zasadzie dobrowolnej.

8. W powyższych kwestiach Danfoss może kontaktować się z Tobą poprzez wiadomość email, wiadomość tekstową bądź drogą telefoniczną lub pocztową.

9. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, ponieważ jest ono albo (i) konieczne do wykonania umowy lub konieczne przed zawarciem umowy i/ lub (ii) konieczne w celu uzasadnionego prawnie interesu realizowanego przez Danfoss, który nie ma nadrzędnego charakteru względem Twoich interesów lub podstawowych praw do prywatności i wolności i/ lub okolicznościowo i w zależności od stanowiska, (iii) opiera się o Twojej zgodzie, w sytuacji, gdybyś chciał(a) dołączyć do portalu talentów Danfoss i być powiadamianym(ą) o wakatach w oparciu o swój profil, jeżeli aplikujesz na szczególnie zaufane stanowiska wymagające weryfikacji poprzedniego doświadczenia (szczegóły także w punkcie 11).

10. Twoje dane osobowe będą udostępnione dla i przetwarzane przez pracowników Danfoss odpowiedzialnych za proces rekrutacji, co może odbywać się na skalę globalną w ramach Danfoss. W większości przypadków obejmuje to pracowników HR i menadżera zatrudniającego. W zależności o poszczególnego stanowiska, w proces ten mogą zostać włączeni także dodatkowi pracownicy Danfoss.

W celu pozyskania najlepiej wykwalifikowanych kandydatów współpracujemy z różnymi biurami rekrutacyjnymi i doradczymi, co może pomóc nam w dokonaniu oceny Twojej aplikacji oraz wesprzeć nas w przeprowadzeniu i analizie testów osobowości itp. W takich przypadkach przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o umowy o przetwarzaniu danych pomiędzy Danfoss a osobami trzecimi.

Jeżeli określone stanowisko wymaga przeprowadzenia testu osobowości lub podobnego, zostaniesz poinformowany(a) o tym fakcie po rozpoznaniu przez nas Twojej aplikacji. Wyniki takich testów będą traktowane w sposób poufny, jednak będą włączone w nasza ocenę Twojej aplikacji.

11. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu sprawdzenia doświadczenia. Nie skontaktujemy się z Twoimi obecnymi lub przeszłymi pracodawcami, jeżeli nie udzielisz nam na to wyraźnej zgody. Jeżeli ubiegasz się o pracę na konkretnym zaufanym stanowisku (takim jak, w szczególności, stanowisko w dziale finansowym z dostępem do środków finansowych), Danfoss może wymagać przedstawienia pisemnego zaświadczenia o niekaralności od organów władzy i/lub Twoje dane osobowe mogą być wykorzystane do przeprowadzenia analizy Twojej zdolności kredytowej oraz przetwarzane przez zewnętrzną agencję kredytową w imieniu Danfoss, ale będzie miało to miejsce wyłącznie po wyrażeniu przez Ciebie zgody oraz tam, gdzie jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa.

12. Jeżeli zostanie Ci zaproponowane stanowisko w Danfoss, Twoja aplikacja i dodatkowe dane osobowe pozyskane podczas procesu rekrutacji staną się częścią Twoich akt pracowniczych. Otrzymasz odrębną informację dotycząca akt pracowniczych i naszego przetwarzania danych osobowych w tym zakresie w ramach procedury przyjęcia do Danfoss.

Jeżeli nie zostanie Ci zaproponowane stanowisko w Danfoss, będziemy przechowywać Twoją aplikację i dodatkowe dane osobowe pozyskane podczas procesu rekrutacji przez okres:

12 miesięcy dla każdego stanowiska lub
36 miesięcy dla każdego obywatela US ubiegającego się o stanowisko w USA
od momentu odrzucenia aplikacji.

13. Aby uzyskać dalsze informacje o tym, w jaki sposób Danfoss przetwarza Twoje dane osobowe oraz o swoich prawach do prywatności danych, należy odnieść się do Polityki prywatności Danfoss.

Ogólne
14. Materiał i treść przedstawiona przez Danfoss w portalu pracy Danfoss zawiera informacje zastrzeżone należące do Danfoss, które chronione są właściwymi prawami własności intelektualnej. Nie posiadasz praw do portalu pracy Danfoss, jego treści ani żadnych zastrzeżonych programów ani powiązanej dokumentacji, ani też do ich usprawnień ani modyfikacji, które to elementy mogą zostać Ci dostarczone celem uzyskania dostępu do portalu pracy Danfoss. Nie wolno Ci udzielać podlicencji, dokonywać cesji ani przeniesienia praw do jakichkolwiek licencji przyznanych przez Danfoss, a jakakolwiek próba udzielenia takiej podlicencji, cesji lub przeniesienia będzie nieważna. Oprócz tego nie wolno Ci kopiować, sprzedawać, modyfikować, dokonywać reinżynierii lub tworzyć prac pochodnych z takiej treści lub oprogramowania.

Materiał i treść zostały udostępnione wyłącznie w celach rekrutacyjnych. Danfoss zastrzega sobie prawo do błędów lub brakującego materiału czy też treści i zachowuje prawo do aktualizacji materiału i treści w każdym czasie.

15. Niniejszym akceptujesz fakt, że Danfoss może w dowolnym czasie i bez powiadamiania zmodyfikować portal pracy Danfoss. Danfoss może także w dowolnym czasie zaprzestać korzystania, zamknąć lub w inny sposób wyłączyć portal pracy Danfoss z dowolnej przyczyny i bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności. Danfoss będzie starała się powiadamiać użytkowników w zakresie takich informacji zanim wejdą one w życie. Informacje mogą być udostępniane jedynie na stronie portalu pracy Danfoss.

16. Utworzenie profilu i wykorzystanie przez Ciebie portalu pracy Danfoss jest bezpłatne, jednak z wyłączeniem kosztów dostępu (tzn. subskrypcji Internetu), które zostaną w pełni uregulowane przez Ciebie.

17. Danfoss nie gwarantuje, że portal pracy Danfoss jest wolny od błędów lub że można korzystać z niego w sposób nieprzerwany. Danfoss wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji w zakresie powyżej opisanego przedmiotu, w tym także w szczególności tych dotyczących dokładności, stanu, pokupności i dostosowania do określonego celu.

Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego dokumentu Danfoss nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakąkolwiek utratę dochodu, zysków, przychodów, pośrednie, specjalne, uboczne, wtórne lub inne podobne odszkodowania wynikłe z lub w związku z portalem pracy Danfoss.

USŁUGI PORTALU PRACY DANFOSS SĄ ŚWIADCZONE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” BEZ SKŁADANIA ŻADNYCH WYRAŹNYCH I DOMNIEMANYCH GWARANCJI I OŚWIADCZEŃ. W ŻADNYM WYPADKU DANFOSS NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK ODSZKODOWANIA (W TYM TAKŻE W SZCZEGÓLNOŚCI ZA ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, PRZERWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁALNOŚCI, UTRATY INFORMACJI) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG DANFOSS, NAWET W SYTUACJI GDY DANFOSS ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH ODSZKODOWAŃ.

Ponieważ niektóre porządki prawne zabraniają wykluczenia lub ograniczenia odpowiedzialności za odszkodowania wtórne lub uboczne, powyższe ograniczenie może nie mieć do Ciebie zastosowania. Ponadto Danfoss nie gwarantuje dokładności ani kompletności linków informacyjnych, ani innych elementów zawartych na portalu pracy Danfoss, które to elementy zostały dostarczone przez osoby trzecie.

18. Niniejszym wyrażasz zgodę, że powyższe Warunki portalu pracy Danfoss oraz Twoje korzystanie z portalu pracy Danfoss podelgają prawu duńskiemu. Niniejszym wyrażasz zgodę na wyłączną jurysdykcję i miejsce sądów, trybunałów, agencji oraz innych organizacji rozstrzygających spory w Danii w przypadku wszystkich sporów wynikających z, związanych z lub dotyczących portalu pracy Danfoss oraz jego Warunków. Danfoss zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich znanych sobie wymogów prawnych w zakresie tworzenia i prowadzenia portalu pracy Danfoss, jednak wstrzymuje się od oświadczenia, że portal pracy Danfoss jest właściwy lub dostępny do korzystania w określonym porządku prawnym. Ponosisz odpowiedzialność za zgodność z właściwymi przepisami. Wszelkie wykorzystanie niezgodne z tym zapisem lub jakimkolwiek zapisem z niniejszych Warunków odbywa się na Twoje własne ryzyko, jeżeli którakolwiek część niniejszych Warunków jest nieważna lub niewykonalna w świetle właściwego prawa, uznaje się, że nieważna lub niewykonalna część zostanie zastąpiona przez zapis ważny i wykonalny, który w najbliższym zakresie jest zgodny z zamiarem pierwotnego zapisu, zaś pozostała część Warunków reguluje takie użycie.