Podmienky používania pracovného portálu Danfoss

Máj 2020

Podmienky a použitie

1. Danfoss Job Portal je online platforma, kde môžu kandidáti a uchádzači o prácu vyhľadávať pracovné príležitosti, vytvárať si profily a uchádzať sa o prácu v Danfoss. Taktiež komunikácia ohľadom prijímacieho konania prebieha aj na tejto platforme.  

2. Danfoss Job Portal sprístupňuje spoločnosť Danfoss A/S (ďalej len Danfoss) v jej mene a jej pridružených spoločnostiach. Pred použitím Danfoss Job portálu si pozorne prečítajte tieto podmienky používania (ďalej len „Podmienky portálu Danfoss Job Portal“). Používaním stránky Danfoss Job Portal vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami. Ak nesúhlasíte s podmienkami používania portálu Danfoss Job Portal, tak ho nepoužívajte. Spoločnosť Danfoss si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek úpravy týchto podmienok používania, ako aj zásad ochrany osobných údajov v spoločnosti Danfoss alebo akýchkoľvek iných špeciálnych podmienok, ktoré považuje za potrebné a užitočné. V prípade zmien a nových podmienok používania, spoločnosťou Danfoss vás informovať prostriedkami, ktoré vám umožnia prečítať si a prijať podmienky.

3. Danfoss rešpektuje vaše obavy o súkromie osobných údajov, ktoré nám poskytujete. Prečítajte si prosím časť Osobné údaje a naše Zásady ochrany osobných údajov.

4. Prístup je udelený vám osobne na základe vášho registračného profilu. Svoj prístup k portálu Danfoss Job Portal môžete použiť iba na účely náboru. Ak si chcete vytvoriť profil, musíte mať minimálne 16 rokov. Správy alebo dôkazy o vašich dokončených registráciách, žiadostiach alebo stave žiadosti môžete kedykoľvek získať pre svoju osobnú potrebu.

5. Za správne používanie portálu Danfoss Job Portal a za súkromný charakter vašich osobných údajov zodpovedáte vy sami. Musíte zabezpečiť, aby váš prístup k portálu Danfoss Job Portal prebiehal na autorizovaných zariadeniach a aby sa heslo používalo iba na určený účel. Ste plne zodpovední za zachovanie dôvernosti informácií, ktoré uchovávate pre svoj profil, vrátane hesla, a za akúkoľvek aktivitu, ku ktorej dôjde pod vaším účtom v dôsledku toho, že tieto informácie neuchováte v bezpečí alebo dôvernosti. V prípade akékoľvek neoprávneného použitia vášho profilu, hesla alebo akéhokoľvek iného porušenie bezpečnosti, okamžite upozorníte spoločnosť Danfoss.

6. Danfoss si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ukončiť alebo pozastaviť vaše používanie alebo prístup k portálu Danfoss Job Portal, ak Danfoss zistí, že ste porušili tieto Podmienky.

Osobné údaje

7. Registráciou a používaním Danfoss Recruitment – poskytujete svoje osobné údaje spoločnosti Danfoss A/S, Nordborgvej 81, DK-6430 Nordborg, Dánsko, ktorá je materskou spoločnosťou skupiny Danfoss Group. Danfoss A/S je správcom údajov pre spracovanie osobných údajov v súvislosti s Danfoss Recruitment.

V tejto súvislosti môže Danfoss spracovávať vaše osobné údaje nasledujúcich kategórií údajov akými sú 

  • Kontaktné údaje (napr. meno, e-mailová adresa, telefónne číslo)
  • Digitálne stopy (napr. cookies, IP adresa) 
  • Vzdelanie a CV 
  • Informácie o zamestnaní (napr. meno zamestnávateľa, pozícia, titul) 
  • Iné ID (napr. používateľské meno, heslo) 

na správu vášho účtu, na udržiavanie a zlepšovanie Danfoss Recruitment, na vykonávanie procesu podávania žiadostí o pracovné miesta a pozície a pre iné marketingové aktivity zamerané na Vás v súvislosti s náborom spoločnosti Danfoss. Okrem toho môže spoločnosť Danfoss na báze dobrovoľnosti spracúvať ďalšie typy osobných údajov, ktoré jednotliví žiadatelia poskytli v rôznych poliach s voľným textom.

8. Danfoss vás môže kontaktovať prostredníctvom e-mailu, textovej správy, telefónu alebo pošty s ohľadom na vyššie uvedený účel.

9. Spracúvanie osobných údajov je zákonné, pretože je buď (i) nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo pred uzavretím zmluvy a/alebo (ii) nevyhnutné na účel oprávneného záujmu sledovaného spoločnosťou Danfoss, ktorý nie je prevažovaný svojimi záujmami alebo základnými právami na súkromie a slobodu a/alebo príležitostne a v závislosti od pozície (iii) na základe vášho súhlasu (pozrite tiež 14.)

10. Vaše osobné údaje budú zdieľané a spracovávané zamestnancami spoločnosti Danfoss zodpovednými za náborový proces, ktorí môžu byť umiestnení globálne v rámci spoločnosti Danfoss. Vo väčšine prípadov to zahŕňa personalistov a náborového manažéra. V závislosti od konkrétnej pracovnej pozície môžu byť zahrnutí i ďalší zamestnanci spoločnosti Danfoss. Aby sme získali tých najkvalifikovanejších uchádzačov, spolupracujeme s rôznymi náborovými úradmi alebo inými konzultačnými agentúrami, ktoré nám môžu pomôcť pri hodnotení vašej žiadosti, ako aj pri vykonávaní a kontrole osobnostných testov atď. V týchto prípadoch dochádza k spracovaniu údajov na základe zmlúv o spracovaní údajov medzi Danfossom a tretími stranami. Ak si pracovná pozícia vyžaduje, aby Ste absolvovali osobnostné alebo podobné testy, budete o tom informovaní, keď spracujeme vaše žiadosti. Výsledky takýchto testov budú považované za dôverné, ale budú zahrnuté do nášho hodnotenia vašej žiadosti.

11. Vaše osobné údaje môžu byť spracované na účely vykonania previerok. Nebudeme kontaktovať žiadneho z vašich súčasných ani minulých zamestnávateľov, pokiaľ nám s tým nedáte výslovný súhlas. Ak sa uchádzate o prácu na konkrétne poverenej pozícii (ako napríklad, ale nie výlučne, financie s prístupom k finančným prostriedkom), spoločnosť Danfoss môže od úradov požadovať písomné vyhlásenie o vašom trestnom registry a/alebo môžu byť vaše osobné údaje použité na preverenie vašej úverovej bonity a môžu byť spracované treťou stranou, úverovou agentúrou v mene Danfoss, ale iba vtedy, ak s tým súhlasíte a ak to povoľujú platné zákony.

12. Ak Vám bude ponúknutá pozícia v Danfosse, Vaša žiadosť a ďalšie osobné údaje získané počas náborového procesu sa stanú súčasťou vášho zamestnaneckého spisu. Samostatné informácie týkajúce sa zamestnaneckého spisu a nášho spracovania Vašich osobných údajov v tomto ohľade dostanete ako súčasť procedúry vstupu do spoločnosti Danfoss. Ak Vám nebude ponúknutá práca, uložíme Vašu žiadosť a akékoľvek ďalšie osobné údaje získané počas náborového procesu na obdobie:

12 mesiacov pre akúkoľvek osobu 

alebo 36 mesiacov pre akéhokoľvek občana USA, ktorý sa uchádza o prácu v USA 

po našom odmietnutí.

13. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Danfoss spracováva Vaše osobné údaje a Vaše práva na ochranu osobných údajov, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Danfoss.

Všeobecné

14. Materiál a obsah prezentovaný spoločnosťou Danfoss na portáli Danfoss Job Portal obsahuje informácie, ktoré vlastní spoločnosť Danfoss a sú chránené príslušnými právami duševného vlastníctva. Nebudete mať žiadne práva na Danfoss Job Portal, jeho obsah alebo akýkoľvek licencovaný softvér a súvisiacu dokumentáciu, ani žiadne jeho vylepšenia alebo úpravy, ktoré vám môžu byť poskytnuté za účelom prístupu na Danfoss Job Portal. Nesmiete udeliť sublicenciu, postúpiť alebo previesť žiadne licencie udelené spoločnosťou Danfoss a akýkoľvek pokus o takúto sublicenciu, postúpenie alebo prevod bude neplatný. Nesmiete inak kopírovať, distribuovať, upravovať, spätne analyzovať alebo vytvárať odvodené diela z takéhoto obsahu alebo softvéru.

Materiál a obsah sa poskytujú len na účely náboru. Danfoss si vyhradzuje právo na akékoľvek chyby alebo chýbajúci materiál alebo obsah a taktiež si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať materiál a obsah.

15. Súhlasíte s tým, že Danfoss môže z času na čas a bez upozornenia upraviť Danfoss Job Portal. Spoločnosť Danfoss môže tiež kedykoľvek zastaviť používanie, vypnúť alebo inak deaktivovať Danfoss Job Portal z akéhokoľvek dôvodu a bez akejkoľvek zodpovednosti za spoločnosť Danfoss. Danfoss sa bude snažiť informovať používateľov o takýchto informáciách ešte predtým, ako k nim dôjde. Informácie môžu byť poskytnuté iba na stránke Danfoss Job Portal.

16. Vytvorenie profilu a Vaše používanie portálu Danfoss Job Portal je bezplatné, s výnimkou poplatkov za prístup (konkrétne predplatenie internetu), ktoré plne hradíte Vy.

17. Danfoss nezaručuje, že Danfoss Job Portal je bezchybný, alebo že jeho používanie bude neprerušované. Danfoss sa výslovne zrieka všetkých záruk súvisiacich s vyššie uvedenými záležitosťami, vrátane, bez obmedzení, záruk presnosti, stavu, predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel.

Bez ohľadu na čokoľvek, čo je v protiklade, spoločnosť Danfoss v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za stratu príjmu, stratu zisku, výnosov, nepriame, špeciálne, náhodné, následné alebo iné podobné škody vyplývajúce z portálu Danfoss Job Portal alebo v súvislosti s ním.

SLUŽBY DANFOSS JOB PORTAL SÚ POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“, BEZ AKEJKOĽVEK VÝSLOVNEJ ZÁRUKY ALEBO IMPLICITNEJ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU VRÁTANE ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, NEPORUŠENIA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA ALEBO VHODNOSTI AKEJKOĽVEK PRÍSLUŠNOSTI V ŽIADNOM PRÍPADE NIE JE DANFOSS ZODPOVEDNÝ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY (VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, ŠKODY ZA STRATU ZISKU, PRERUŠENIE PODNIKANIA, STRATU INFORMÁCIÍ), VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ SLUŽBY DANFOSS, AJ KEĎ BOL DANFOSS UPOZORNENÝ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKOD.

Pretože niektoré jurisdikcie zakazujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, vyššie uvedené obmedzenie sa na vás nemusí vzťahovať. Okrem toho spoločnosť Danfoss nezaručuje presnosť alebo úplnosť informácií odkazov alebo iných položiek obsiahnutých na portáli Danfoss Job Portal, ktoré poskytli tretie strany.

18. Súhlasíte s tým, že tieto podmienky portálu Danfoss Job Portal a vaše používanie portálu Danfoss Job Portal sa riadia zákonmi Dánska. Týmto súhlasíte s výhradnou jurisdikciou a miestom konania súdov, tribunálov, agentúr a iných organizácií na riešenie sporov v Dánsku vo všetkých sporoch (a) vyplývajúcich z, súvisiaceho alebo týkajúceho sa portálu Danfoss Job Portal a Podmienok. Spoločnosť Danfoss sa pri vytváraní a udržiavaní portálu úloh Danfoss snažila dodržiavať všetky právne požiadavky, ktoré sú jej známe, ale netvrdí, že portál úloh Danfoss je vhodný alebo dostupný na použitie v akejkoľvek konkrétnej jurisdikcii. Zodpovedáte za dodržiavanie platných zákonov. Akékoľvek použitie v rozpore s týmto ustanovením alebo ktorýmkoľvek ustanovením týchto Podmienok je na Vaše vlastné riziko a v prípade, že ktorákoľvek časť týchto Podmienok bude neplatná alebo nevymožiteľná podľa platných zákonov, bude neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie považované za nahradené platným a vymáhateľným ustanovením, ktoré sa najviac zhoduje so zámerom pôvodného ustanovenia a zvyšok týchto Podmienok bude riadiť takéto použitie.